امـروز : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: تمسخر و استهزا باورها و اعتقادات دینی و توسل به دروغ رسانه های غرب در مسیر مهدویت ستیزی

دکتر رضا طالعی فر؛ در دسته دیگر تحلیل های ارایه شده در رسانه های مکتوب غربی در خصوص مهدویت و فرهنگ انتظار و منجی گرایی، نویسندگان غربی راهکار تمسخر و استهزا باورها و اعتقادات دینی و تقلیل گرایی آن را ...

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: تمسخر و استهزا باورها و اعتقادات دینی و توسل به دروغ رسانه های غرب در مسیر مهدویت ستیزی

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: تقابل قراردادن مسلمانان با مسیحیان و یهودیان در دوره آخرالزمان

دکتر رضا طالعی فر؛ در تقابل قراردادن مسلمانان با مسیحیان و یهودیان در دوره آخرالزمان و جنگ های آن دوره از دیگر تحلیل های پرتکررای است که در رسانه های مکتوب غربی دیده می شود و حتی برای محکم تر کردن چنی...

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: تقابل قراردادن مسلمانان با مسیحیان و یهودیان در دوره آخرالزمان

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: همراستا قراردادن گزاره اعتقادی مهدویت با انقلاب اسلامی ایران

دکتر رضا طالعی فر؛ همراستا قراردادن گزاره اعتقادی مهدویت با انقلاب اسلامی ایران، از جمله ترفندهای مهم رسانه های مکتوب غربی است. درواقع این رسانه ها نیز همچون رسانه های دیداری این موضوع را در بین اذهان...

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: همراستا قراردادن گزاره اعتقادی مهدویت با انقلاب اسلامی ایران
آخرین اخبار