امـروز : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: تمسخر و استهزا باورها و اعتقادات دینی و توسل به دروغ رسانه های غرب در مسیر مهدویت ستیزی

دکتر رضا طالعی فر؛ در دسته دیگر تحلیل های ارایه شده در رسانه های مکتوب غربی در خصوص مهدویت و فرهنگ انتظار و منجی گرایی، نویسندگان غربی راهکار تمسخر و استهزا باورها و اعتقادات دینی و تقلیل گرایی آن را ...

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: تمسخر و استهزا باورها و اعتقادات دینی و توسل به دروغ رسانه های غرب در مسیر مهدویت ستیزی

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: تقابل قراردادن مسلمانان با مسیحیان و یهودیان در دوره آخرالزمان

دکتر رضا طالعی فر؛ در تقابل قراردادن مسلمانان با مسیحیان و یهودیان در دوره آخرالزمان و جنگ های آن دوره از دیگر تحلیل های پرتکررای است که در رسانه های مکتوب غربی دیده می شود و حتی برای محکم تر کردن چنی...

ترفند کثیف غرب در مسیر مهدویت ستیزی: تقابل قراردادن مسلمانان با مسیحیان و یهودیان در دوره آخرالزمان
آخرین اخبار